Heaven

Juegos Representados: Persona 4

Artistas: Reiko Tanaka, Shihoko Hirata, Shoji Meguro

Composición: Shoji Meguro
Voz: Shihoko Hirata
Letra: Reiko Tanaka