Mansion of Heresy

Artista: Kenichi Tsuchiya

Juegos Representados: Shin Megami Tensei III Nocturne