Quest -Demi-fiend-

Juegos Representados: Shin Megami Tensei III Nocturne, Shin Megami Tensei V

Artistas: Ryota Kozuka, Shoji Meguro